BALOGH ISTVAN VILMOS

tn (052) Myth I. 2011

Mítosz I.
2011
vegyes technika 60 x 30 x 6 cm

instagram-iconWikipediaLogo2